Solicitude de información da Deputación

A presente solicitude electrónica de acceso á información pública preséntase no rexistro electrónico da Deputación provincial de Ourense, aos efectos do sinalado no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común.

Ademáis dos datos consignados no modelo solicitude e para unha correcta tramitación da mesma, debe indicar con claridade a Entidade Local da que solicita información (Deputación, Concello ou outra Entidade local) e a información concreta obxecto da solicitude de acceso á información pública.

Solicitude