Lei de Transparencia

O presente portal de transparencia da Deputación Provincial de Ourense ten por obxecto garantir por parte desta administración, e das entidades locais adheridas, o cumprimento das obrigas de publicidade activa e do dereito de acceso á información pública, que veñen impostas pola Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (BOE núm. 295 de data 10.12.2013) e, no caso da Deputación, pola Ordenanza de transparencia, acceso e reutilización da información do sector público provincial de Ourense (BOP núm. 203 de data 04.09.2014).